Regulamin usługi Newsletter


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter.


2. Usługa Newsletter jest udostępniania przez ChouChou Like Me z siedzibą w Krakowie przy ul. Ułanów 66/6 31 – 460 Kraków, NIP 94516103, zwaną dalej „ChouChou Like Me”.
Adres poczty elektronicznej: sklep@chouchoulikeme.pl

3. Numer telefonu: +728 378 063 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta).
Adres do korespondencji:
ChouChou Agnieszka Kamila Kubiak ul. Ułanów 66/6 31-460 Kraków

4. Kontakt jest możliwy również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ChouChou Like Me (www.chouchoulikeme.pl) w zakładce „Kontakt”.


5. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, ChouChou Like Me wysyła informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanego dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.


6. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów ChouChou Like Me, nowościach w ofercie ChouChou Like Me, aktualnych promocjach, lub inne wiadomości dotyczące ChouChou Like Me oraz oferowanych przez ChouChou Like Me produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z ChouChou Like Me.


7. Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:
1)    informację o ChouChou Like Me z siedzibą w w Krakowie jako nadawcy Newslettera,
2)    wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
3)    informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,8. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. ChouChou Like Me nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.


9. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:
1)    podanie adresu e-mail Użytkownika na stronie w pop-up pojawiającym się na stronie www.chouchoulikeme.pl
2)    otwarcie wiadomości e-mail przesłanej przez ChouChou Like Me na podany przez Użytkownika adres e-mail,
3)    wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
4)    potwierdzenie otrzymania informacji o administratorze danych osobowych oraz celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
5)    zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
6)    naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (łącze) „Aktywuj Newsletter”.


10. Po naciśnięciu (kliknięciu) na przycisk (łącze) „Zapisz się teraz”:

1)    adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej ChouChou Like Me i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.


11. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody ChouChou Like Me jest niedozwolone.


12. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


13. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest ChouChou Like Me z siedzibą w Krakowie przy ul. Ułanów 66/6 (31-460 Kraków), NIP 9451610396.


14. ChouChou Like Me przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów ChouChou Like Me, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.


15. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.


16. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.


17. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://www.chouchoulikeme.pl/polityka-prywatnosci


18. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.


19. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik powinien kliknąć na link (łącze) umieszczony w stopce otrzymanego Newslettera.


20. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chouchoulikeme.pl
2)    telefonicznie dzwoniąc na numer: +728 378 063, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Użytkownika).


21. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:
1)    opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
2)    adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji,
3)    adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas rejestracji),
4)    preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.


22. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez ChouChou Like Me zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, ChouChou Like Me zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych ChouChou Like Me poinformuje Użytkownika o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji.


23. ChouChou Like Me zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian ChouChou Like Me informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.chouchoulikeme.pl nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.


24. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.


25. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub ChouChou Like Me, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.chouchoulikeme.pl


26. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.chouchoulikeme.pl/newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.


27. Regulamin wchodzi w życie 22.05.2018 r.